Voluntaris

DSCF2987

Equips de Voluntaris

  • Consell Pastoral
  • Equip d’economia
  • Acollidors del baptisme
  • Catequistes d’infants
  • Animadors de Confirmació
  • Iniciadors dels Moviments
  • Consiliaris dels Moviments
  • Acollidors dels promesos
  • Equip de litúrgia: ornamentació, cantors, monitors, lectors, distribució de l’Eucaristia, missa amb infants
  • Càritas: acollidors,  banc de roba, ensenyament de la llengua…(1)
  • Visitadors dels malalts
  • Fulls informatius
  • Despatx parroquial
  • Arxiu parroquial
  • Administració de les instal·lacions
  • Neteja de les instal·lacions

 

I tú, no t’hi podries afegir?

Equipos de Voluntarios

 • Consejo Pastoral
 • Equipo de economía
 • Acogedores del Bautismo
 • Catequistas para niños
 • Animadores de Confirmación
 • Iniciadores de los Movimientos
 • Consiliarios de los Movimientos
 • Acogedores de los prometidos
 • Equipo de liturgia: ornamentación, cantores, monitores, lectores, distribución de la Eucaristía, misas para niños
 • Cáritas: acogedores, banco de ropa, enseñanza de la lengua… (+)
 • Visitadores para los enfermos
 • Hojas informativas
 • Despacho parroquial
 • Archivo parroquial
 • Administración de las instalaciones
 • Limpieza de las instalaciones

 

¿Y tú, no te querrías apuntar?

%d bloggers like this: