Serveis

Serveis

Sagrament del Baptisme:

Es demana els dimecres al Despatx Parroquial (de 17:30 a 20:30 h.)

Sagrament del Matrimoni:

Es demana els dimecres al Despatx Parroquial (de 17:30 a 20:30 h.)

Sagrament del perdó: 

Celebracions comunitàries;

 • divendres abans del diumenge de Rams
 • romiatge a Montserrat
 • divendres abans de Nadal

Celebracions individuals;

 • dimarts a Sant Andreu (de 19:45 a 20:30 h.)
 • dimecres al despatx parroquial (de 17:30 a 20:30 h.)
 • dijous a Sant Llop (de 19:45 a 20:30 h.)

Atenció als malalts:

Es demana al despatx i la parròquia pot oferir aquests serveis: ( + )

 • Visites al domicili o bé a l’hospital
 • Poder combregar el diumenge
 • Celebrar el Sagrament de la Unció (quan comença una malaltia greu), de forma comunitària (per pasqua) o bé de forma individual (al despatx)
 • Celebrar el Viàtic (darrera comunió)
 • Pregària en el moment de l’agonia

Recollida de roba:

Al casal parroquial (c/ Joan Archs, 4). Obert en l’horari comercial.

Pregar pels difunts  (+):  

 • En el dia de la mort; la parròquia ofereix un ritual per poder pregar a casa o bé al tanatori.
 • En l’enterrament; es prepara amb la família.
 • En la missa exequial; es celebra després de l’enterrament, a les 19h, segons el calendari parroquial.
 • En les altres misses; es demana al despatx.

Full Dominical: 

Ofereix;

 • Les lectures de la missa (en català i castellà)
 • Informació sobre la parròquia
 • Reflexions sobre la vida Cristiana

Servicios

Sacramento del Bautismo:

Se solicita los miércoles en el Despacho Parroquial (de 17:30 a 20:30 h.)

Sacramento del Matrimonio:

Se solicita los miércoles en el Despacho Parroquial (de 17:30 a 20:30 h.)

Sacramento del Perdón:

Celebraciones comunitarias;

 • viernes anterior al domingo de Ramos
 • romería a Montserrat
 • viernes antes de Navidad

Celebraciones individuales;

 • martes en Sant Andreu (de 19:45 a 20:30 h.)
 • miércoles en el despacho parroquial (de 17:30 a 20:30 h.)
 • jueves en Sant Llop (de 19:45 a 20:30 h.)

 Atención a los enfermos:

Se solicita en el despacho y la parroquia puede ofrecer estos servicios (+):

 • Visitas en el domicilio o bien en el hospital
 • Poder comulgar el domingo
 • Celebrar el Sacramento de la Unción (al inicio de una enfermedad grave), de forma comunitaria (por pascua) o bien de forma individual (en el despacho)
 • Celebrar el Viático (última comunión)
 • Plegaria en el momento de la agonía 

 Recogida de ropa:

En el casal parroquial (c/ Joan Archs, 4). Abierto en el horario comercial.

Rezar por los difuntos (+):

 • En el dia de la muerte; la parroquia ofrece un ritual para poder rezar en casa o bien en el tanatorio.
 • En el entierro; se prepara con la familia.
 • En la misa exequial; se celebra después del entierro, a las 19h, según el calendario parroquial.
 • En el resto de misas; se solicita en el despacho.

 Hoja Dominical:

Ofrece;

 • Las lecturas de la misa (en catalán y castellano)
 • Información sobre la parroquia
 • Reflexiones sobre la vida Cristiana 
%d bloggers like this: